Zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2020 r. o zmianie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 23 marca 2020 r.

Zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2020 r.

o zmianie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie
i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie
z dnia 23 marca 2020 r.
określającego procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

 

 1. W zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 23 marca 2020 r. określającym procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2, w oparciu o art. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568),  zmienia się treść pkt. 11, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„11) Sprawami pilnymi, które wymagają rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki i podlegają wyłączeniu z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron, są sprawy:

a)      w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania;

b)      w których jest stosowane zatrzymanie;

c)      w których orzeczono środek zabezpieczający;

d)      przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a-185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30 i 413), gdy podejrzany jest zatrzymany;

e)      w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania;

f)       w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego;

g)      o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;

h)      w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;

i)       o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;

j)       o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690);

k)      dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich;

l)       dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

m)   z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa w pkt 8-12;

n)      wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych;

o)      o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203 oraz z 2020 r. poz. 278);

p)      przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

Ww. lista nie obejmuje spraw rozpoznawanych na posiedzeniach bez udziału stron, co do których nie istnieje potrzeba wprowadzania ograniczeń. Prezes Sądu, w zależności od potrzeby i pilności, podejmował będzie indywidualne decyzje w zakresie innych spraw wymagających rozpoznania. W przypadku stwierdzenia uzasadnionego wystąpienia zagrożenia zawiązanego z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 Przewodniczący Wydziału lub składu orzekającego jest uprawniony do odwołania także spraw pilnych oraz spraw wyznaczonych na posiedzenia bez udziału stron.”

2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2020 r.

3. Zarządzenie podlega publikacji na stronie BIP

Rejestr zmian dla: Zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2020 r. o zmianie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 23 marca 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-03
Publikacja w dniu:
2020-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-03
Publikacja w dniu:
2020-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-02
Publikacja w dniu:
2020-04-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-02
Publikacja w dniu:
2020-04-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-02
Publikacja w dniu:
2020-04-02
Opis zmiany:
b/d