Zarządzenie w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie
i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie
z dnia 23 marca 2020 r.
określające procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań
zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

W nawiązaniu do dotychczas wdrożonych ustaleń w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491), na podstawie art. 22§1 pkt. la b i art. 31a§1 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 365), zarządzamy:

1)   Niniejsze zarządzenie określa organizację i porządek pracy Sądu Rejonowego w Człuchowie w czasie obowiązywania ograniczeń wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

2)   Wyłącza się dla interesantów działalność Kasy, Czytelni akt i Punktu Informacyjnego.

3)   Wstrzymuje się przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu i Przewodniczących Wydziałów.

4)   Odwołuje się wszelkie wizyty uczniów w sądzie.

5)   Wstrzymuje się przyjęcia praktykantów.

6)   Podstawową formą komunikowania się interesantów z Sądem Rejonowym w Człuchowie jest droga e-mail i telefoniczna, dane do kontaktu na stronie www.czluchow.sr.gov.pl

7)   Ustala się godziny obsługi interesantów w sposób określony w pkt. 6, w dni powszechnie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

8)   Ustala się organizację pracy Biura podawczego:

a)         Korespondencję dostarczoną przez operatorów pocztowych ewidencjonować i dostarczać do poszczególnych komórek organizacyjnych następnego dnia roboczego (po upływie co najmniej 24 godzin od przyjęcia korespondencji), pamiętając, by na korespondencji odnotowane zostały prawidłowe daty wpływu;

b)        Korespondencję składaną przez interesantów umieszczać w kopertach, na kopertach odnotować datę i godzinę wpływu, ewidencjonować i dostarczać do poszczególnych komórek organizacyjnych następnego dnia roboczego (po upływie co najmniej 24 godzin od przyjęcia korespondencji);

c)         Podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia korespondencji przed dostępem do niej osób nieuprawnionych;

d)    Pracę wykonywać w rękawiczkach jednorazowych;

9)      Płatności na rzecz Sądu Rejonowego w Człuchowie należy realizować na rachunki bankowe, informacje o numerach rachunków na stronie www.czluchow.sr.gov.pl

10)     Płatności bezgotówkowe dotyczące opłat sądowych oraz zakup e-znaku mogą być realizowane poprzez platformę e-Płatności www.oplaty.ms.gov.pl

11)     Ustala się listę spraw pilnych, wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki, podlegających wyłączeniu z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron:

a)    sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;

b)    sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.), sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.), sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;

c)    sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2019 r. 2203 ze zm.);

d)   sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.);

e)    sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);

f)       przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

Ww. lista nie obejmuje spraw rozpoznawanych na posiedzeniach bez udziału stron, co do których nie istnieje potrzeba wprowadzania ograniczeń. Prezes Sądu, w zależności od potrzeby i pilności, podejmował będzie indywidualne decyzje w zakresie innych spraw wymagających rozpoznania. W przypadku stwierdzenia uzasadnionego wystąpienia zagrożenia związanego z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 Przewodniczący Wydziału lub składu orzekającego jest uprawniony do odwołania także spraw pilnych oraz spraw wyznaczonych na posiedzenia bez udziału stron.

12)     Wykaz spraw wyznaczonych na wokandy w okresie od 30 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. opublikować na stronie www.czluchow.sr.gov.pl

13)     Odwołanie terminów rozpraw i posiedzeń (z udziałem osób trzecich) wyznaczonych w dniach 30 i 31 marca 2020 r. i na miesiąc kwiecień 2020 r., poza sprawami pilnymi.

14)     Do prowadzenia spraw wyznaczonych na wokandy, w których przewiduje się osobisty udział stron wskazuje się salę rozpraw nr II.

15)     Dopuszcza się wstęp do sądu osób wezwanych na rozprawy i posiedzenia w sprawach nieodwołanych, za okazaniem wezwania lub zawiadomienia.

16)     Osoby wchodzące na teren sądu podlegają badaniu pomiaru temperatury oraz zobowiązane są do zdezynfekowania rąk. Pomiar temperatury wykonują pracownicy ochrony.

17)     Postępowanie z osobami wchodzącymi na teren sądu, co do których zachodzić będzie podejrzenie zarażenia koronawirusem określa procedura uwzględniająca rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości — pismo Podsekretarza Stanu dr Anny Dalkowskiej z dnia 20 marca 2020 r., DKO-VII.5006.23.2020.

18)     Wstrzymuje się wydawanie poleceń przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych.

19)    Bez wykonania należy pozostawić wywiady środowiskowe pozostające do wykonania w referatach kuratorów sądowych, o czym należy zawiadomić organ zarządzający wywiad.

20)    Wprowadza się zakaz przyjmowania interesantów przez kuratorów sądowych.

21)     Rekomenduje się ograniczenie korespondencji kierowanej do innych sądów wyłącznie do sprawy pilnych.

22)     Wstrzymanie wysyłki wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe) z wyłączeniem spraw pilnych i egzekucyjnych; nie dotyczy to spraw, w których ww. pisma zostały już wysłane.

23)     Wstrzymanie przekazywania akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi.

24)     Zawiesza się udział we wszystkich szkoleniach.

25)     Do niezbędnego minimum ograniczone zostają podróże służbowe.

26)     W przypadku konieczności ewakuacji budynku sądu przewiduje się możliwość przeprowadzenia posiedzeń w sprawach w innej lokalizacji.

27)     W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, biorąc pod uwagę charakter realizowanych zadań i zakresy czynności, przewiduje się możliwość pracy zdalnej pracowników.

28)     Pracownik wykonujący zadania w ramach pracy zdalnej ma obowiązek stawić się na wezwanie pracodawcy do siedziby sądu w każdym czasie (w godzinach pracy), w celu realizacji zadań wymagających obecności pracownika w miejscu pracy. Pracownik jest zobowiązany do pozostawania w bieżącym kontakcie telefonicznym i mailowym z bezpośrednim przełożonym. Przełożeni odpowiadają za ustalenie harmonogramu pracy zdalnej oraz nadzór nad realizacją zadań z uwzględnieniem kryterium równego obciążenia pracą. Pracujący zdalnie zobowiązani są do zachowania szczególnej troski w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach pracy poza siedzibą sądu.

29)     Prezes i odpowiednio Dyrektor Sądu podejmują decyzje co do umożliwienia poszczególnym pracownikom pracy zdalnej.

30)    Prezes i odpowiednio Dyrektor Sądu mogą kierować pracowników na urlopy zalegle.

31)     Zobowiązujemy pracowników do podania, w t. do 31 marca 2020 r., informacji o zamiarze korzystania w miesiącu kwietniu 2020 r. z urlopu zaległego.

32)     Zobowiązujemy pracowników do:

a)    bieżącego monitorowania stron internetowych m.in.: Głównego Inspektora Sanitarnego: www.gis.gov.pl , Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl/koronawirus oraz Państwowej Inspekcji Pracy: www.pip.gov.pl , a następnie stosowania się do publikowanych, aktualnych wytycznych;

b)    bieżącego odbierania poczty kierowanej na służbowe skrzynki poczty elektronicznej;

c)    w przypadku korzystania z urlopów rozważenie zasadności wyjazdu w miejsca o podwyższonym ryzyku;

d)   telefoniczne informowanie Prezesa lub Dyrektora Sądu, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem Oddziału Administracyjnego, o zamiarze powrotu do pracy po okresie nieobecności, w sytuacjach wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożenia określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego, celem podjęcia stosownych działań zapobiegawczych, pod rygorem odpowiedzialności za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy; W takich sytuacjach pracownik może zostać skierowany do pracy w wyznaczonym pomieszczeniu biurowym na określony czas, z ograniczeniem kontaktu z innymi pracownikami;

e)    niezwłocznego informowania Prezesa lub Dyrektora Sądu, za pośrednictwem Oddziału Administracyjnego o sytuacjach, w których członkowie rodzin zamieszkujący razem powracają z krajów o szczególnym zagrożeniu epidemiologicznym albo w przypadku kontaktu z osobą z najbliższego otoczenia, która przebywała w tych krajach, celem podjęcia stosownych działań, pod rygorem odpowiedzialności za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy;

f) ograniczenia przemieszczania się po terenie sądu, do niezbędnej potrzeby związanej z realizacją zadań,

g)   komunikowanie się ze sobą poprzez korzystanie w możliwie szerokim zakresie z poczty elektronicznej (e-mail) oraz telefonicznie,

h)   unikanie spotkań w celach niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaniem obowiązków służbowych,

i)     codzienne, systematyczne wietrzenie pomieszczeń, w których wykonywana jest praca, w tym również sal rozpraw.

33)    W miarę potrzeb i w odpowiedzi na inicjatywę kierownika sekretariatu, by zmniejszyć liczbę pracowników w pomieszczeniach, (dot. Sekretariatu I Wydziału Cywilnego i Sekretariatu II Wydziału Karnego) dla części pracowników danego sekretariatu mogą zostać stworzone stanowiska pracy w innych pomieszczeniach biurowych.

34)    Zaleca się ograniczenie korzystania ze środków komunikacji publicznej. W miarę potrzeb dla pracowników dojeżdżających do pracy wprowadzony zostanie elastyczny, ruchomy czas pracy.

35)    Apelujemy do pracowników o odpowiedzialną postawę, minimalizującą zagrożenie dla współpracowników i interesantów. Do pracy powinny przystępować jedynie osoby zdrowe. Pracownicy, którzy wykazują symptomy przeziębienia, np. kaszel, stan podgorączkowy, gorączka, ogólne złe samopoczucie, proszeni są o udanie się do lekarza i pozostawanie w domu. Zobowiązuje się Przewodniczących Wydziałów i kierowników komórek organizacyjnych Sądu do zwracania uwagi na stan zdrowia współpracowników, tj. zewnętrzne objawy chorobowe oraz rekomendowanie pracownikom udania się do lekarza w przypadkach uznanych za zagrażające pozostałym pracownikom.

36) Zarządzenie podlega publikacji na stronie BIP.

37) Uchyla się:

a)      § 1 i 2 oraz § 3 ppkt. i Zarządzenia z 11 marca 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wydanej przez Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie, znak sprawy A-0004-11/20,

b)      Zarządzenie z 11 marca 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wydanej przez Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie, znak sprawy A-0004­12/20,

c)      Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 17 marca 2020 r. określające procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2.

38) Zarządzenie obowiązuje od dnia 23 marca 2020 r., do odwołania.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
2020-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
2020-03-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d