Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 24 marca 2020 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie
i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie
z dnia 24 marca 2020 r.
o wdrożeniu procedury postępowania z osobami wchodzącymi na teren Sądu Rejonowego
w Człuchowie i przebywającymi na jego terenie, co do których zachodzić będzie podejrzenie zarażenia koronawirusem

 

 

Działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i 54 § 2 i art. 31a § 1 pkt 3 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020.365 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 325 ) i art. 207 § 2 Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), w związku z konicznością ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-CoV-2, wdrażamy w Sądzie Rejonowym w Człuchowie procedurę postępowania z osobami wchodzącymi na teren sądu i przebywającymi na jego terenie, co do których zachodzić będzie podejrzenie zarażania koronawirusem.

§ 1

Procedura dotyczy następujących kategorii osób, zwanych dalej osobami objętymi podejrzeniem zakażenia:

1)   z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia koronawirusem (w szczególności o podwyższonej temperaturze — powyżej 380 C, z kłopotami oddechowymi, intensywnym kaszlem lub dusznościami);

2)   z których oświadczeń wynika, że w ciągu ostatnich 14 dni:

- miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem,

- przebywały w strefach zagrożonych koronawirusem,

- wystąpiła innego rodzaju okoliczność faktyczna wskazująca na możliwość zakażenia

koronawirusem.

§ 2

Wprowadzamy następujące środki ochrony biernej w gmachu sądu:

a)      zaopatrzenie interesanta/pracownika w maskę ochronną zwykłą (jeśli jest dostępna),

b)      zapewnienie natychmiastowej izolacji w wyznaczonym pomieszczeniu (jako miejsce czasowej izolacji osób wskazano pomieszczenie nr 0.11 – 0.14),

c)      zamówienie transportu do oddziału zakaźnego (jeśli jest dostępny),

d)      kontakt z właściwym Powiatowym Oddziałem Sanepidu (telefon alarmowy do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Człuchowie 791 220 895, czynny całą dobę),

e)      niezwłoczne powiadomienie, przez działającą w danym sądzie służbę ochrony lub przez pracownika sądu, po wcześniejszym wylegitymowaniu i wezwaniu osoby objętej podejrzeniem zakażenia do wskazania miejsca stałego pobytu, o tym fakcie Dyrektora sądu lub innego upoważnionego przez niego pracownika sądu,

f)       poinformowanie przez Dyrektora sądu lub inną upoważnioną przez niego osobę, o odmowie wstępu do budynku sądu lub poleceniu natychmiastowego opuszczenia budynku sądu z uwagi na stwarzanie stanu zagrożenia epidemicznego,

g)      w przypadku odmowy opuszczenia budynku sądu – odizolowaniu wymienionej osoby w wyznaczonym pomieszczeniu i natychmiastowym skontaktowaniu się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, która może postanowić o obowiązkowej kwarantannie lub nadzorze epidemiologicznym dla wymienionej osoby,

h)      sporządzenie notatki służbowej co do bliskiego kontaktu z osobami, przedmiotami i miejscami, z którymi stykała się na terenie sądu osoba objęta podejrzeniem zakażenia.

§ 3

Bezpośrednio po opuszczeniu budynku sądu przez interesanta/pracownika z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, należy:

a)    wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywał interesant/pracownik, następnie umyć i zdezynfekować powierzchnie, meble, sprzęt; po dezynfekcji pomieszczenie może być ponownie używane,

b)   wywietrzyć pomieszczenie, w którym przebywał interesant/pracownik,

c)    zdezynfekować drogę dojścia interesanta/pracownika do pomieszczenia (poręcze schody, klamki, lady, etc., to jest elementy, których mógł dotykać interesant/pracownik),

d)   ustalić, czy personel zajmujący się interesantem był odpowiednio zabezpieczony i czy miał bliski kontakt z interesantem,

e)    personel mający bliski kontakt z interesantem/pracownikiem bez zabezpieczenia w środki ochrony osobistej powinien zostać odsunięty od świadczenia pracy do czasu uzyskania informacji o wyniku testu interesanta/pracownika,

f)    należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (zwanej dalej PSSE) o wynik testu w kierunku koronawirusa SARS CoV-2 skierowanego interesanta/pracownika (PSSE ma obowiązek udzielić tej informacji),

g)   postępować zgodnie z wytycznymi PSSE,

h)   zawiadomić o podjętych czynnościach Prezesa sądu,

i)     w przypadku, gdy osoba objęta podejrzeniem jest wezwana lub zawiadomiona na posiedzenie sądu, Dyrektor sądu lub inna upoważniona przez niego osoba, są zobowiązani poinformować o tym fakcie kierownika sekretariatu właściwego wydziału, który niezwłocznie przekazuje informację przewodniczącemu składu rozpatrującego sprawę,

j)     Dyrektor sądu lub inna upoważniona przez niego osoba, są zobowiązani do zastosowania wszelkich zaleceń, decyzji inspektora sanitarnego, w tym także w zakresie zabezpieczenia osób, przedmiotów i pomieszczeń, w których przebywała osoba, wobec której zastosowano obowiązkową kwarantannę lub nadzór epidemiologiczny,

k)   z przebiegu powyższych zdarzeń powinny być sporządzone notatki urzędowe, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach należy zabezpieczyć monitoring pomieszczeń,

l)     o decyzjach dotyczących Sądu Rejonowego w Człuchowie, wydanych przez inspektora sanitarnego środków, Dyrektor sądu lub upoważniona przez niego osoba są zobowiązani powiadomić Prezesa sądu, a ten Prezesa Sadu Apelacyjnego w Gdańsku z zachowaniem drogi służbowej.

§ 4

Kontakt z personelem w znaczeniu przedmiotowego zarządzenia oznacza:

1)     Pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z osobą podejrzaną o zarażenie koronawirusem SARS CoV-2 lub w odległości mniejszej niż 2 metry przez ponad 15 minut bez odzieży ochronnej.

2)     Prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą podejrzaną o zarażenie koronawirusem SARS CoV-2 w odległości do l metra bez odzieży ochronnej.

§ 5

  1. Uchyla się Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 23 marca 2020 r. o wdrożeniu procedury postępowania z osobami wchodzącymi na teren Sądu Rejonowego w Człuchowie, co do których zachodzić będzie podejrzenie zarażenia koronawirusem.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
  3. Opublikować na BIP i na drzwiach wejściowych do gmachu sądu.
  4. Otrzymują:

1)      SA w Gdańsku,

2)      SO w Słupsku,

3)      Pracownicy SR w Człuchowie – e-mailem,

4)      Prokurator Rejonowy w Człuchowie,

5)      Pracownicy ochrony,

6)      Pracownicy wykonujący usługi sprzątania.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 24 marca 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-26
Publikacja w dniu:
2020-03-26
Opis zmiany:
b/d