A-351-1/16

A-351-1/16 - Wykonywanie usług ochrony osób i mienia w obiektach

Sądu Rejonowego w Człuchowie

Numer ogłoszenia: 124036 - 2016; data zamieszczenia: 17.05.2016;

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Człuchowie , ul. Szczecińska 1, 77-300 Człuchów, woj. pomorskie, tel. 059 8346990, faks 059 8346980.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.czluchow.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Człuchowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia, w okresie od 16 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r., w: 1) obiekcie Sądu Rejonowego w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej 1 (powierzchnia 3637,05 m2, 4 kondygnacje), realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: a) stałej i doraźnej, b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych; 2) obiekcie Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie, Osiedle Wazów 6a w Człuchowie, realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: a) doraźnej, b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych; w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U z 2014 r. poz. 1099.), przy uwzględnieniu posiadanych przez Zamawiającego, służących do zabezpieczenia budynku, pomieszczeń i urządzeń, nw. elektronicznych systemów zabezpieczeń: 1) systemu sygnalizacji włamania i napadu (dot. obu obiektów), 2) systemu telewizji dozorowej (dot. obiektu przy ul. Szczecińskiej 1 w Człuchowie), 3) systemu kontroli dostępu (dot. obiektu przy ul. Szczecińskiej 1 w Człuchowie). 2. Liczba roboczogodzin świadczenia usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej w obiekcie Sądu Rejonowego w Człuchowie wynosi: - w 2016 r. - 5039 - w 2017 r. - 10882,5. 3. Do wykonywania usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej w obiekcie Sądu Rejonowego w Człuchowie Wykonawca skieruje pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w liczbie: - jeden pracownik ochrony przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, - i dodatkowo jeden pracownik ochrony w godzinach urzędowania Zamawiającego. 4. Wykonawca zapewni łączność systemów sygnalizacji włamania i napadu Zamawiającego ze stacją monitorowania Wykonawcy oraz zapewni niezwłoczną interwencję grupy interwencyjnej na przekazany sygnał alarmowy. Wykonawca wyśle na teren obiektu chronionego, z którego został przekazany sygnał alarmowy, grupę interwencyjną, natychmiast po odebraniu sygnału alarmowego. Maksymalny czas dojazdu grupy interwencyjnej do obiektu chronionego - 15 minut. 5. Wartości pieniężne konwojowane będą przeciętnie 4 razy w miesiącu i przeciętnie 1 raz w tygodniu, do banku w Człuchowie, mającym siedzibę w odległości około 200 metrów od siedziby Zamawiającego. Konwojowane wartości pieniężne nie będą przekraczały jednej jednostki obliczeniowej.

II.1.5)


przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 16.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ten warunek wykazując, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje co najmniej dwie umowy na wykonywanie usług ochrony osób i mienia, realizowane w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: - stałej i doraźnej, - polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, - polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych; w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zawarte na okres co najmniej 12 miesięcy, każda o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia Wykonawcy, że dysponuje on: - pracownikami ochrony wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w liczbie pozwalającej na wykonanie usług opisanych niniejszą specyfikacją, - zapleczem technicznym zapewniającym stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych oraz doraźną bezpośrednią ochronę fizyczną chronionych obiektów; w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia Wykonawcy, że dysponuje on: - pracownikami ochrony wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w liczbie pozwalającej na wykonanie usług opisanych niniejszą specyfikacją, - zapleczem technicznym zapewniającym stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych oraz doraźną bezpośrednią ochronę fizyczną chronionych obiektów; w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia, a minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia i do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, określona została zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1550).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Doświadczenie wykonawcy - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w wypadku: 1.1. zmiany okoliczności i warunków, będących podstawą wyboru, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 1.2. zmian organizacyjnych w strukturze sądownictwa powszechnego, 1.3. wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to jest zmiany: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Zmiana obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1.3, z tym, że: 2.1. W przypadku zmian określonych w ust. 1.3 pkt. 2 i 3 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę umowy, zawierającym uzasadnienie wpływu ww. zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przedkładając dokumenty potwierdzające zasadność wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić zakres tego wpływu. 2.2. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1.3. pkt. 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W wypadku zmiany podatku VAT inicjatywa zmiany umowy należeć będzie do Wykonawcy, jak i do Zamawiającego. 2.3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1.3. pkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić zakres tego wpływu. 2.4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1.3. pkt. 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzez Zamawiającego. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić zakres tego wpływu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czluchow.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Człuchowie ul. Szczecińska 1, 77-300 Człuchów pokój nr 3.50.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Dyrektor Sądu Rejonowego w Człuchowie ul. Szczecińska 1, 77-300 Człuchów pok. nr 3.50.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik 4 - Wykaz usług

Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 6 - Wzór umowy

Załącznik 7 - Formularz ofertowy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego A-351-1/16

 

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania o zamówienie publiczne na Wykonywanie usług ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Człuchowie

 

Pliki do pobrania w formacie .doc:

Ikona doc Załącznik 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Ikona doc Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Ikona doc Załącznik 4 - Wykaz usług

Ikona doc Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Ikona doc Załącznik 6 - Wzór umowy

Ikona doc Załącznik 7 - Formularz ofertowy