Praktyki studenckie - kuratorskie

Zasady odbywania praktyk studenckich

w Sądach Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku

 

1. Praktyki studenckie w sądach rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku odbywają się w miesiącu wrześniu każdego roku.

2. Podania o przyjęcie na praktykę wraz ze skierowaniem z Uczelni (załącznik 1), winny być kierowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku do dnia 31 marca każdego roku i po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

3. W ramach praktyki Sąd Okręgowy w Słupsku zapewnia studentom:

 

przeszkolenie w zakresie:

  • podstaw prawnych i organizacyjnych funkcjonowania placówki,

  • zasad ochrony danych osobowych i postępowania z danymi wrażliwymi,

  • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku kuratora

 

zapoznanie się z działalnością kuratorów zawodowych, a w szczególności z:

  • komórkami organizacyjnymi sądu rejonowego

  • instytucjami, z którymi współpracuje

  • zasadami prowadzenia dokumentacji

  • zasadami przeprowadzania wywiadów i sporządzania sprawozdań

  • zasadami prowadzenia nadzoru / dozoru i sporządzania sprawozdań

  • zasadami pracy terenowej (wspólne przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, pracy w nadzorze / dozorze i innych czynności należących do właściwości kuratorów sądowych)

  • zasadami prowadzenia rozmów z podopiecznymi na terenie sądu.

 

Prezes Sądu Okręgowego na podstawie art. 31 w zw. z art. 37 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 O ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U.02.101.926) wyraża zgodę na udostępnienie praktykantom akt spraw objętych postępowaniem oraz na udział praktykantów w czynnościach kuratorów zawodowych, o których mowa w punkcie 2).

 

4. Student na czas odbywania praktyki musi posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków według załącznika 2.

 

(w formacie MS Word) Załącznik 1 (w formacie Acrobat Reader),

(w formacie MS Word) Załącznik 2 → (w formacie Acrobat Reader)