Podstawa prawna

Konstytutywne podstawy statusu prawnego sądów powszechnych stanowią art. 10 (trójpodział władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej) i art. 175 (wymiar sprawiedliwości w RP sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062  tj.  ze zm), stanowiący iż sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akty prawne regulujące funkcjonowanie sądów.

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna