Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.


Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie - Dane teleadresowe podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (z późniejszymi zmianami).


Województwo kujawsko-pomorskie:


Baza teleadresowa jednostek poradnictwa specjalistycznego;

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe;

Baza teleadresową realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych;

Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie;

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (powiat Tucholski i Inowrocławski)

Wykaz Zespołów Interdyscyplinarnych

 

 

Województwo pomorskie:

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe;

Ośrodki interwencji kryzysowej;

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa;

Dane teleadresowe dotyczące miejsca prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz Informacja o placówkach pomocowych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

 


Województwo warmińsko-mazurskie
:


Baza teleadresowa organizacji pozarządowych;

Baza teleadresowa podmiotów świadczących pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;

Baza teleadresową realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych;

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe;

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa;

Rejestr zmian dla: Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020