Oddział Administracyjny

 

 

Oddział Administracyjny:

ul. Szczecińska 1, pok. 3.50

tel.: 59 83 46 990

fax: 59 83 46 980

 

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Beata Witt

tel.: 59 83 46 990

e-mail: sekretariat@czluchow.sr.gov.pl


 

Sekretariat Prezesa Sądu

pok. 3.50,

tel.: 59 83 46 990

 

Sekretariat przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 7.30 - 15.30.

 


 

Informatyk

 

tel.: 59 83 46 995

 

e-mail: informatyk@czluchow.sr.gov.pl 

Biuro podawcze

tel.: 59 83 46 950


Do zakresu czynności Biura Podawczego należy:

  • przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu i znakowanie jej pieczęcią wpływu;
  • rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, stosownie do wewnętrznych ustaleń w tym zakresie określonych przez Prezesa Sądu w instrukcji kancelaryjnej;
  • przyjmowanie pism do wysłania i ich ekspedycja;
  • ustalenia z pocztą w zakresie ekspedycji przesyłek.


Archiwum Sądu Rejonowego w Człuchowie

 

tel.: 59 83 46 954


 

Biuro Obslugi Interesantów

 

tel.: 59 83 46 993

tel.: 59 83 46 994

e-mail: boi@czluchow.sr.gov.pl

 

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów codziennie, od godz. 7:30 do 15:30.

 

Biuro Obsługi Interesantów jest miejscem pierwszego kontaktu interesanta z sądem, w którym winien on uzyskać najważniejsze informacje dotyczące przebiegu postępowania sądowego.

Biuro Obsługi Interesantów prowadzi obsługę interesantów : I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy, Sekcji Windykacji Należności Sądowych i Wykonywania Orzeczeń w ramach II Wydziału Karnego.  
w Człuchowie.

1. Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

1)    udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;

2)    wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

3)    wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

4)    kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;

5)    udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

6)    udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

7)    udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;

8)    informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;

9)    udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

2.  Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy również udostępnianie akt spraw stronom i osobom uprawnionym, zgodnie z § 103 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

3. Pracownicy Biura Obsługi Interesantów w toku wykonywania swych obowiązków służbowych zobowiązani się umożliwić interesantom realizację ich uprawnień i egzekwować powinności w sposób zgodny z prawem, wykazując należytą troskę o ochronę ich słusznego interesu.

4.  Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny