Ogłoszenia

Artykuły

 • I Ns 266/19

  Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 266/19 z wniosku Mileny Emilii Łazuka – Brzezińskiej przy udziale Piotra Łazuka o sporządzenie spisu inwentarza po Zenonie Mikołaju Łazuka, w dniu 30 sierpnia 2019 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Zenonie Mikołaju Łazuka, PESEL 58121709492, zmarłym w dniu 22 stycznia 2019 roku w Chojnicach , ostatnio stale zamieszkały Rychnowy 52. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 250/19

  Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 250/19 z wniosku Zuzanny Czartowskiej i Magdaleny Czartowskiej o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Zbigniewie Czartowskim s. Andrzeja i Danuty Marianny, w dniu 12 sierpnia 2019 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Zbigniewie Czartowskim, PESEL 84032209851, zmarłym w dniu 6 lutego 2018 roku w Gryficach, ostatnio stale zamieszkałym w Kujankach 6/1 28.

  Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 25/19

  Sąd Rejonowy w Człuchowie
  Dnia 16 kwietnia 2019
  Sygn. akt I Ns 25/19


  OGŁOSZENIE


  Przed Sądem Rejonowym w Człuchowie – I Wydziałem Cywilnym w sprawie I Ns 25/19 toczy się sprawa z wniosku Danuty Pruskiej z udziałem Grażyny Osiadło i Mai Osiadło o stwierdzenie nabycia spadku po Konstantynie Pruskim zmarłym w dniu 03 lipca 2018 roku w Człuchowie, ostatnio stale zamieszkałym w Człuchowie na os. Piastowskim 11/3. Spadkodawca pozostawił majątek w postaci udziału w prawie własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Człuchowie na os. Piastowskim 11/3, dla którego w Sądzie Rejonowym w Człuchowie V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW SL1Z/00031968/3.
  Sąd wzywa spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 7/18

  Przed Sądem Rejonowym w Człuchowie – I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 7/18 toczy się sprawa z wniosku Dariusza Zapletal zamieszkałego w Czarnem ul. Ogrodowa 3a/23,  o uznanie za zmarłego Edwarda Zapletal, urodzonego w dniu 25 marca 1938 roku w Juracie syna Jana i Marii z domu Kaleta, ostatnio stale zamieszkałego i przebywającego w Czarnem przy ul. Kościuszki 34/2, który w dniu 13 grudnia 2004 roku wyjechał z miejsca zamieszkania do Juraty, z zamiarem odwiedzenia rodziny w domu rodzinnym położonym przy ul. Wojska Polskiego 61, lecz w miejscu tym rodziny nie zastał. Sąd wzywa zaginionego, aby w terminie 4 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosił się do tutejszego sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Nadto sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je sądowi.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 369/18

  Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 369/18 z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie przy udziale Dariusza Pestka, Wojciecha Pestka, Wiesławy Pestka, Doroty Nurzyńskiej, zbiegniewa Pestka i Wiolety Pestka o sporządzenie spisu inwentarza po Piotrze Andrzeju Pestka, w dniu 29 listopada 2018 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Piotrze Andrzeju Pestka PESEL 67062809972, zmarłym w dniu 28 czerwca 2016 roku w Gdańsku, ostatnio stale zamieszkały Biskupnica 11.

  Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 149/18

  Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 149/18 z wniosku Michała Szwemin, Tomasza Szwemin, Anny Stanios i Alicji Dowksza z Jadwigi Szwemin o sporządzenie spisu inwentarza po Tadeuszu Szwemin, w dniu 28 czerwca 2018 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Tadeuszu Szwemin PESEL 53080303794, zmarłym w dniu 29 listopada 2017 roku w Człuchowie, ostatnio stale zamieszkały w Człuchowie ul. Szczecińska 28.

  Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 88/17

  OGŁOSZENIE

  W dniu 01 marca 2017 roku w Sądzie Rejonowy w Człuchowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 88/17 został złożony wykaz inwentarza spadku po Jarosławie Spychalskim, PESEL 68052410356, zmarłym w dniu 12 września 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Czarnem, ul. Zamkowa 11/7.

  POUCZENIE:

  - ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

  - osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 191/17

  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 191/17 z wniosku Justyny Klik o sporządzenie spisu inwentarza po Januszu Wacławie Klik, w dniu 10 maja 2017 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Januszu Wacławie Klik PESEL 35092808430, zmarłym w dniu 16 października 1992 roku w Przechlewie, ostatnio stale zamieszkałym w Przechlewie.

  Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 117/17

  OGŁOSZENIE

  Sygn. akt Ns 117/17

  w sprawie z wniosku Tomasza Łoś

  z udziałem Adama i Andrzeja Łoś

  o złożenie wykazu majątku spadkowego

   

  W dniu 15 marca 2017 roku w Sądzie Rejonowy w Człuchowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 117/17 został złożony wykaz inwentarza spadku po Elżbiecie Teresie Łoś, PESEL 52022911907, zmarłej w dniu 30 grudnia 2016 roku w Człuchowie, ostatnio stale zamieszkałej w Człuchowie ul. Dworcowa 8/2.

  POUCZENIE:

  - ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

  - osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 185/17

  OGŁOSZENIE

  Sygn. akt Ns 185/17

  W sprawie

  z wniosku Andrzeja Oleszczuk

  z udziałem Adriana Oleszczuk

  o stwierdzenie nabycia spadku po Marioli Oleszczuk oraz złożenia wykazu inwentarza po Marioli Oleszczuk

   

  W dniu 20 kwietnia 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Człuchowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 185/17 został złożony wykaz inwentarza spadku po Marioli Oleszczuk, PESEL 6412120843, zmarłej w dniu 09 marca 2017 roku w Człuchowie, ostatnio stale zamieszkałej w Człuchowie os. Witosa 15/14.

  POUCZENIE:

  - ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

  - osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

  Czytajwięcejo:

Zobacz również