I Ns 505/16 - wykaz inwentarza

OGŁOSZENIE

Sygn. akt Ns 505/16

 

W sprawie

z wniosku  Kozłowska – Derda Marta

o sporządzenie spisu inwentarza po Ryszardzie Kozłowskim

 

„W dniu 4 października 2016 roku w Sądzie Rejonowy w Człuchowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 505/16 został złożony wykaz inwentarza spadku po Ryszardzie Leonie Kozłowskim, PESEL 57100911974, zmarłym w dniu 29 września 2015 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Czarnem, Wierzbnik 5.

POUCZENIE:

- ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

- osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”