I Ns 372/16 - wykaz inwentarza

Sygn. akt I Ns 372/16

OGŁOSZENIE

 

 

W dniu 19 lipca 2016 roku w Sądzie Rejonowy w Człuchowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 372/16 został złożony wykaz inwentarza spadku po Tomaszu Krzysztofie Sterkowiec PESEL 86100708417, zmarłym w dniu 9 maja 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym 77 – 320 Szczytno 107/12.

 

POUCZENIE:

 

- ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

- osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Pełna treśc dokumentu