Biegli sądowi

Lista biegłych sądowych w okregu Sądu Okręgowego w Słupsku dostępna jest do wglądu:

 

 

 

Listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

 

 

 

Tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U.2005.15.133).

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku.
Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Słupsku, pokój. 2.7, ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, tel. 59 84 69 448.

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi